• 0521 387030
    • 06 53934709
  • Facebook Pagelike Widget
Home / Over IkeAir / Algemene voowaarden

Algemene voowaarden

Algemene voorwaarden

Betreffende de leveringen van diensten door IkeAir gevestigd te Frederiksoord en gedeponeerd bij
de KvK Drenthe KvKnr: 04049356

Artikel 1: ALGEMEEN
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle passagiersvaarten van IkeAir,
tenzij schriftelijk één of meer van deze bepalingen voor een bepaald geval niet van
toepassing worden verklaart of gewijzigd.
b. Overeenkomsten komen eerst dan tot stand na schriftelijke akkoordverklaring van IkeAir.
Reclames tegen de inhoud van dergelijke bevestigingen dienen binnen 8 dagen na
dagtekening van de bevestigingsfactuur in het bezit te zijn van IkeAir.
c. Indien ook de cliënt bij het tot stand komen van de overeenkomst heeft verwezen naar zijn
Algemene Voorwaarden prevaleren onderstaande voorwaarden boven die van de cliënt.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN EN PRIJZEN
a. Alle door IkeAir gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden voor een periode van 14
dagen. Wanneer binnen die termijn een aanbieding niet is geaccepteerd, is IkeAir
gerechtigd de reeds gedane aanbieding in te trekken of te wijzigen. Mondelinge
toezeggingen binden IkeAir niet tenzij schriftelijke bevestiging heeft plaats gevonden.
b. De dienst welke door IkeAir geleverd wordt is de levering van
ballonvaartinstapkaart/bevestigingsfactuur, en welke, na voldaan te zijn aan verplichtingen door
de cliënt, recht geven op een ballonvaart.
c. De Reserveringsbevestigingen kunnen binnen 8 dagen na dagtekening retour gezonden
worden zonder kosten. Na deze 8 dagen wordt de cliënt geacht de reservering af te nemen
en aan de daarbij behorende betalingsverplichtingen te voldoen.
d. Prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
e. Cadeaubon/boekingen voor ballonvaarten hebben een geldigheid van één jaar na
datum van uitgifte , tenzij schriftelijk door de cliënt verlengd, en komen na die periode te
vervallen zonder recht van vergoeding.
f. Ballonvaarten worden alleen dan uitgevoerd, geleverd wanneer de aanbetaling of de
volledige betaling heeft plaatsgevonden. Wanneer een cliënt heeft aanbetaald, wordt het
restant contant ter plaatse afgerekend, dit altijd voor aanvang van de ballonvaart.
g. Indien de schriftelijke orderbevestiging mocht afwijken van de mondelinge met de
opdrachtgever besproken en opgegeven opdracht , dan wordt de opdrachtgever geacht
met de afwijkingen akkoord te gaan. Indien hij niet binnen vijf werkdagen na dagtekening
van de orderbevestiging en of factuur indien voorafgaande aan de uitgevoerde opdracht
ons heeft medegedeeld niet met de wijzingen akkoord te gaan.
h. Indien de kostprijs van de uitvoering van de opdracht door welke oorzaak dan ook mocht
stijgen, dan is IkeAir gerechtigd deze verhoging van derde door te berekenen. Of de
opdracht niet uit te voeren.

ARTIKEL 3: BETALINGEN
a. Aanbetaling of gehele betalingen van de gereserveerde ballonvaart geschied ten alle tijden
vooraf en uiterlijk 8 dagen na factuurdatum, tenzij anders aangegeven.
b. Indien schriftelijk wordt overeengekomen dat betalingen van de ballonvaart achteraf zal
plaatsvinden, dient dit te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum zonder korting of
beroep op compensatie.
c. IkeAir heeft het recht bij niet tijdige betaling de overeenkomst voor zover nog niet
uitgevoerd, zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden.
d. Voor gedane betalingen zullen nimmer restitutie van gelden plaatsvinden.
e. Bij het geen gebruik maken van onze vaste opstapplaatsen komen de kosten en/of leges
voor gemeentelijke vergunningen ten alle tijden voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 4: ANNULERING EN WIJZIGINGEN
a. Indien de cliënt de overeenkomst annuleert tot uiterlijk 48 uur voor de geplande ballonvaart
is de cliënt over de voor de opdracht overeengekomen kosten een bedrag van 20%
verschuldigd aan IkeAir.
b. In geval van annulering binnen 48 uur voor aanvang van de geplande ballonvaart, is de cliënt
het hele overeengekomen bedrag aan IkeAir verschuldigd.
c. De cliënt kan tot 48 uur voor de geplande ballonvaart de datum hiervan wijzigen, de kosten
hiervan bedragen maximaal € 25,- per passagier per wijziging.
d. IkeAir heeft het recht de ballonvaart te annuleren indien de weersomstandigheden een
gegarandeerde veilige ballonvaart niet toelaten, dit ter beoordeling van de geplande en
bevoegde ballonvoerder. Of indien er spraken is van overmacht. In deze gevallen vind er
geen schadevergoeding of restitutie van gelden plaats, maar zal er in overleg een nieuwe
datum worden gepland.
e. Indien er voor een geplande datum een “groep” passagiers gepland staat en er komen op
deze dag passagiers behorende bij deze groep om welke reden dan ook niet of niet op tijd,
dan vervalt de ballonvaart zonder restitutie van gelden.
f. Wanneer personen door de ballonvaarder worden beoordeeld als fysiek te zwak, of indien
een passagier aangeeft zwanger te zijn kan deze geweigerd worden waarbij restitutie wordt
beoordeeld als zijnde een annulering door de cliënt.
g. In de luchtvaart wordt gerekend met een standaardgewicht, voor een vrouw 63 Kg. En 85
Kg. Voor een man. Indien de samenstelling van het gezelschap hier significant op afwijkt
dient de cliënt dit aan te geven. Bij significant overgewicht kan dit betekenen dat niet alle
personen door de ballon gedragen kunnen worden.

ARTIKEL 5: AANSPRAKELIJKHEID
a. IkeAir is niet aansprakelijk voor schade, die wordt geleden wegens het niet of onvoldoende
nakomen van enigerlei verplichting die voor IkeAir uit de overeenkomst voortvloeit, tenzij de
schade te wijten is aan opzet of grove schuld van IkeAir, of anderszins krachtens de
Nederlandse wet of in het verkeer van Nederland geldende opvattingen voor zijn rekening
komt.
b. Iedere aansprakelijkheid van IkeAir uit welke hoofde dan ook is te allen tijde beperkt tot het
factuurbedrag betrekking hebbende op de overeenkomst ter zake waarvan IkeAir
aansprakelijk wordt gesteld
c. De aansprakelijkheid van IkeAir kan nimmer verder gaan dan tot het bedrag waarvoor haar
assuradeur dekking verleent eventueel verhoogd met het door IkeAir voor de opdracht
gefactureerde bedrag.
d. Door de deelname aan ballonvaarten of andere activiteiten die door IkeAir worden
aangeboden, aanvaarden de deelnemers het zelf te dragen risico voor verwondingen
tengevolge van o.a. schaven en stoten en voor zoek of beschadigd raken van
kledingstukken of persoonlijke uitrusting. De deelnemers aan de ballonvaart zijn voorts
gehouden zich te allen tijde aan hen door medewerkers van IkeAir gegeven instructies.
Indien de deelnemers zich niet aan de instructies houden, is IkeAir nimmer aansprakelijk
voor welke schade dan ook.

ARTIKEL 6: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
a. Tenzij bij het aangaan der overeenkomst anders is overeengekomen, is de wijze van
uitvoering de overeenkomst ter keuze van IkeAir, die daarbij zal handelen naar beste
weten en kunnen en overeenkomstig de methoden die gebruikelijk zijn bij de uitvoering van
dergelijke werkzaamheden.
b. IkeAir behoudt zich het recht voor te alle tijde het uitvoeren van de ballonvaart op het
laatste moment uit te stellen dan wel geheel te annuleren, indien omstandigheden door van
buiten komende invloeden een veilige uitvoering van de ballonvaart verhinderen of naar
oordeel van IkeAir een uitvoering van de vaart een te groot risico voor de veiligheid van
passagiers en/of materiaal met zich meebrengt.
c. Het risico voor reeds gemaakte onkosten voor transport naar de plaats van uitvoering van
de opdracht is indien gevallen genoemd in punt 6b zich voordoet voor de cliënt.
d. Het risico voor niet of niet tijdig voldoening van een factuur is cliënt sedert de vervaldag
een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand van het totale bedrag van de factuur,
waarbij een gedeelte van een maand berekend wordt als volle maand. Betalingen komen
eerst in mindering op de verschuldigde rente.
e. Omdat ballonvaren sterk afhankelijk is van meteorologische omstandigheden kan geen
enkel recht worden ontleent aan enige door onze opgegeven omvang of tijdsduur van de
prestatie. Een dergelijke opgave is te alle tijde bij benadering aangegeven en gebaseerd op
ideale omstandigheden. Indien de omvang of tijdsduur korter is, wordt de opdracht geacht
volledig te zijn uitgevoerd.
f. De cliënt verplicht zich orders van de piloot en crew van de ballon op te volgen voor zover
deze orders beschikking hebben op het uitvoeren van de ballonvaart of hiermee verband
houdend. Dit geld zowel voor, tijdens en na de ballonvaart

ARTIKEL 7 INCASSO
a. Bij niet of tijdig niet voldoening van een factuur  is de cliënt sedert de vervaldag een
vertragingsrente van verschuldigd van 1,5% per maand van het totale bedrag der factuur,
waarbij een gedeelte van een maand berekend wordt als volle maand. Betalingen komen
eerst in mindering op de verschuldigde rente.
b. IkeAir is voorts gerechtigd buiten de hoofdsom en de vertragingsrente van de cliënt te
vorderen alle incassokosten die door de niet of tijdige betalingen zijn veroorzaakt. Zowel de
gerechtelijke als buitenrechtelijke waaronder de kosten van juridische bijstand door derden.
Buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom. Zulks met een minimum van
€125,- een en ander zonder dat voorafgaande sommatie is vereist.

ARTIKEL 8: KLACHTEN
a. in geval van een cliënt een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst door
IkeAir, dient de klacht terstond schriftelijk bij IkeAir te worden ingediend. Reclames die niet
binnen acht dagen worden ingediend worden niet meer in behandeling genomen.
b. Indien de klacht niet bevredigend wordt opgelost brengt de cliënt binnen veertien dagen de
klachten naar voren bij het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor
Luchtvaart (KNVvL) afdeling Ballonsport Den Haag.
c. Reclames geven geen recht op opschorting van de betalingen.

ARTIKEL 9: OVERIGE BEPALINGEN
a. ingeval voorafgaande bepalingen (gedeeltelijk) nietig zijn, blijven overige bepalingen ten
volle kracht.
b. IkeAir is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, respectievelijk
aan te passen.

 

.